Người dùng Pro/INTRALINK

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 giorni

MỤC TIÊU: Khóa học này sẽ cho phép bạn để củng cố các kiến thức về ’ PTC môi trường và bắt đầu đến địa chỉ các vấn đề của quản lý dữ liệu tạo ra hoặc dưới các ’ khía cạnh tài liệu mà thành phần trong một môi trường cơ sở dữ liệu như sản phẩm dữ liệu quản lý.

YÊU CẦU: Kiến thức và sử dụng của Pro/kỹ sư đối với nâng cao việc sử dụng sáng tạo các bộ phận cốt lõi., Hội đồng, Hội đồng, bố trí, gia đình bảng vv.

NỘI DUNG

  • Giới thiệu về môi trường chuyên nghiệp/INTRALINK ’
  • Mô hình quản lý thông tin
  • Tạo và quản lý việc và commonspace
  • Hình thức thẩm vấn và báo cáo
  • Tùy biến
  • Đồng thời thiết kế
  • Quản lý các quá trình thiết kế

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả