Thiết kế khuôn ép nhựa – Thiết kế khuôn ép nhựa

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni

NỘI DUNG

 • Giới thiệu
 • Khuôn mẫu sáng tạo
 • Tạo ra các chỗ trống
 • Việc thu hồi
 • Phân tích các bản thảo, Độ dày
 • Bóng đường cong
 • Chia tay các bề mặt
 • Sáng tạo của tập (Các bộ phận hình, Xe trượt tuyết)
 • Chứng khoán chia rẽ trong khuôn thành phần
 • Tiêm kênh
 • Kênh D làm mát
 • Điền vào mô phỏng
 • Khai trương mô phỏng, Phòng can thiệp
 • Cấu hình môi trường làm việc

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả