Linh hoạt mô hình – Modellazione flessibile Creo (trước đây là Pro/kỹ sư Wildfire)

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 1 Ngày

YÊU CẦU: Khóa học cơ bản hoặc giới thiệu đến Pro/kỹ sư / Cách tạo và ít 80 giờ sử dụng Pro/kỹ sư.

Các chủ đề

  • Giới thiệu về mô hình hóa linh hoạt
  • Lựa chọn và công cụ
  • Xem xét và xử lý bề mặt
  • Tính năng nhận dạng
  • Tuyên truyền và các tính năng review

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả