duyệt thể loại

Các khóa học

Pro/Moldesign

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày mục tiêu: Questo corso insegna le tecniche utilizzate per creare uno stampo in plastica

Pro/Sheetmetal

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày mục tiêu: Il corso sul modulo di Sheetmetal di Pro/kỹ sư thiết kế / Creo, crea le

Pro/cáp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 6 giorni - 2GG. Sơ đồ, 3GG. Cáp, 1GG. Dây nịt MFG mục tiêu: Questo corso è volto