navigazione Categoria

หลักสูตร

Pro/Sheetmetal

ระยะเวลาหลักสูตร: 2 วันวัตถุประสงค์: หลักสูตรออกแบบ Sheetmetal Pro/วิศวกร / Creo, crea le

โปรสาย

ระยะเวลาหลักสูตร: 6 วัน - 2Gg. ไดอะแกรม, 3Gg. เดินสาย, 1Gg. บังเหียนกิจการเป้าหมาย: Questo corso è volto